Versterk het ROOFIT-team! Neem contact met ons op!

Algemene voorwaarden

1. Al onze verkopen of aannemingen worden uitsluitend aan onderstaande algemene voorwaarden afgesloten. De algemene
voorwaarden van onze cliënte worden geacht van generlei geding te zijn en niet overeengekomen tenzij schriftelijke aanvaarding.
2. De bestellingen gelden slechts als overeenkomsten en diensten alzo te worden uitgevoerd indien zij uitdrukkelijk door onze
vennootschap werden aanvaard en bevestigd.
3. Data van levering, uitvoering kunnen geen aanleiding geven tot schade-eis of tot vernietiging van het contract tenzij na
aangetekende ingebrekestelling met optie van 30 dagen ten onze gunste. Dakwerken Dakwerken Roofit bvba behoudt zich tevens het recht voor
om in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de
klant, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
4. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting of binnen 8 dagen na factuurdatum
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een moratoire intrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van 10 procent op jaar basis, vermeerderd met
een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 procent van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.
Onkosten verbonden aan de onbetaalde wissels of cheque evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding
niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
Bij niet-betaling behoudt Dakwerken Dakwerken Roofit bvba zich het recht voor om verdere leveringen/diensten stop te zetten alsook om de
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog
niet uitgevoerde gedeelte.
6. Alle geleverde materialen blijven eigendom van onze vennootschap tot volledige betaling. Het onroerend worden door
bestemming of incorporatie doet hieraan geen afbreuk.
7. Betreffende de premies en subsidies van de overheden verwijzen we telkens naar www.premiezoeker.be.
8. Om in aanmerking te komen dienen alle klachten betreffende de werken ter kennis gebracht te worden binnen de 48
uur na uitvoeringsdatum, door een per post aangetekend schrijven. De verplichting van betalen alsook de betalingstermijn
worden niet geschorst – zelfs niet gedeeltelijk – door deze klacht.
9. De klant dient ons zonder kosten, stroom te bezorgen voor het aansluiten van onze apparatuur en water om een goede uit-
voering van onze werken te verzekeren, tenzij anders overeengekomen.
Bij het plaatsen van een nieuwe dichtingslaag zijn wijzigingen aan de helling niet voorzien, tenzij uitdrukkelijk anders overeen-
gekomen, zodat wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele plasvorming. Plasvorming beperkt geenszins
onze waarborg op waterdichting.
Voor alle werken dewelke niet in het offerte voorzien werden (zoals bv. Hout- en metselwerken,…) en door ons worden uit-
gevoerd en noodzakelijk zijn, zal een bijkomende afrekening opgemaakt worden. Dit in regie en uiteraard in samenspraak!
Bij eventuele breuk van de bestaande koepel bij het wegnemen of terugplaatsen, zal de koepel vervangen worden aan de prijs
van de dag. Het eventueel aanpassen van de binnenafwerking valt buiten onze bevoegdheid en is niet in onze prijs begrepen.
10. Alfa Construct is slechts verantwoordelijk voor de schade, zowel contractuele als extra-contractuele door haar toedoen
veroorzaakt voor zover deze schade gedekt is door de op dat ogenblik door haar afgesloten verzekeringspolis. Indien het risico
hoger ligt, dan dient U voor de aanvang van de werken, bij uw verzekeraar, afstand van verhaal voor onze firma aan te vragen
voor het deel van de schade dat ons maximum overtreft. Zonder tegenbericht van u nemen wij aan dat uw risico lager ligt.
11. Uitgevoerde werken die achteraf intensief betreden worden, worden weerhouden van garantie. ( zoals groendak, terras of
zonnepanelen…. ) Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van verwijdering of verplaatsing.
12. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van de
waarde van de bestelling (over totale waarde der verkochte goeden en prijs der prestaties en verbintenis)
13. Alle betwistingen, van welke aard ook, tussen Dakwerken Dakwerken Roofit bvba en haar klanten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de
Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, meer specifiek in het geval de Vrederechter bevoegd is, de Vrederechter van
kanton schilde. Het Belgische recht is van toepassing.

ROOFIT

BE 0878.155.450